Praca licencjacka - pomoc w pisaniu

licencjat pomoc przy pisaniuZa pomocą pracy licencjackiej student udowadnia, że jest w stanie ustnie i pisemnie przedstawić zadany problem i obronić swój pogląd.

Autor pracy licencjackiej może opierać się na aktualnych badaniach naukowych lub może kompleksowo opracować i krytycznie analizować wyniki badań dotyczących konkretnego problemu. Forma pracy licencjackiej jest taka sama jak forma pracy magisterskiej.  
We wstępie autor przedstawia podstawowe informacje o rozwiązaniu problemu, motywy pisania pracy i podstawowe idee opracowania tematu. Koniec wstępu powinien zawierać jasno sformułowane i logiczne cele pracy, ewentualnie przedstawiać hipotezę, którą piszący będzie się starał w dalszej części pracy udowodnić.

Profesjonalna praca licencjacka

W części teoretycznej licencjatu (metodologii) autor prezentuje uzyskane wiadomości na temat danego problemu, cytuje definicje, formułuje hipotezy, wybiera metody, które będzie aplikować i uzasadnia ich zastosowanie. Dalej znajduje się analiza rozwiązywanych problemów oparta przede wszystkim o literaturę i inne źródła. Treścią rozdziału jest np. rys historyczny, poszczególne zakresy całej problematyki, metody rozwiązania problemu, definicje i normy, wyliczenia, modele i aplikacje, które są obecnie używane. Część praktyczna zawiera własne rozwiązanie problemu, wyliczenia, analizę, dyskusję i ocenę korzyści płynących z pracy. Ta część powinna nawiązywać do poprzedniego, teoretycznego rozdziału, obie części pracy powinny tworzyć jednolitą całość.

Zakończenie licencjatu podsumowuje wyniki, ocenia spełnienie celów pracy i przedstawia rozwiązania w praktyce. 

W całości pracy nie może zabraknąć bibliografii. Jej formę regulują międzynarodowe normy PN-ISO 690 iPN-ISO-2:1999. By trzymać się zasad warto skorzystać z pomocy.

Proponujemy pomoc w przygotowaniu materiałów do pracy licencjackiej. Jesteśmy do Państwa dyspozycji...